logo_ims.png

Ogłoszenie nr 1/IMS/2018 Kierownik Projektu

Powrót do ofert

Ogłoszenie nr 1/IMS/2018
Kierownik Projektu

Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko:

Kierownik Projektu
do kierowania projektem pn. „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”.

I.    Postanowienia ogólne

 1. Pracodawcą jest Spółka Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Twardowskiego 8, 71-100 Szczecin.
 2. CV należy przekazać do dnia 05.06.2018 do godz. 15.00, w wersji elektronicznej – na adres e-mail: paulina.skorska@ims.szczecin.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kierownik Projektu”.
 3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2 nie będą podlegały ocenie.
 4. Spółka poda informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej Inwestycji Miejskich Stadion Sp. z o.o.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
 6. Zastrzega się, że Spółka Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 7. Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach przedmiotowego ogłoszenia ze strony Inwestycji Miejskich Stadion Sp. z o.o. jest Pani Paulina Skórska nr tel.: 515 862 531 (w godz. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku), adres e-mail: paulina.skorska@ims.szczecin.pl

II.    Opis stanowiska

 1. Podstawowy zakres obowiązków Pracownika obejmuje w szczególności:
  • przygotowanie i nadzorowanie przebiegu procesu inwestycyjnego realizacji Projektu,
  • odpowiedzialność za jakość, terminy i czas realizowanej inwestycji,
  • kontakt z urzędami i koordynacja uzyskania odpowiednich decyzji, postanowień i pozwoleń, współpraca z gestorami sieci,
  • raportowanie postępów prac,
  • bieżące monitorowanie i koordynowanie przebiegu procedur administracyjnych,
  • bieżącą współpracę z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów,
  • nadzorowanie pracy projektantów, inspektorów nadzoru i generalnego wykonawcy,
  • sporządzanie harmonogramów zarówno dla całości inwestycji jak i indywidualnie dla podmiotów współpracujących przy jej realizacji,
  • bieżącą kontrolę realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem,
  • tworzenie budżetu inwestycji,
  • koordynację zadań w procesie inwestycyjnym,
  • udział w procedurach udzielania zamówień publicznych na prace projektowe, roboty budowlane, nadzory autorskie, prace geodezyjne, geologiczne, oceny, ekspertyzy i inne opracowania niezbędne do prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych [Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.]  i zarządzeniami Prezesa Spółki,
  • organizację oraz udział w komisjach, naradach koordynacyjnych, technicznych i innych czynnościach mających na celu prawidłowe przygotowanie inwestycji do realizacji,
  • analizowanie wycen/ofert cenowych, kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót,
  • odbiór wykonanej dokumentacji projektowej oraz innych zleconych prac oraz sprawdzanie kompletności tych opracowań i ich zgodności z umową,
  • sprawdzanie wykonanej pod względem technicznym dokumentacji oraz innych prac mających związek z przygotowywaną lub realizowaną inwestycją,
  • współpracę z nadzorem autorskim i inspektorami nadzoru innych branż w rozwiązywaniu problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
  • koordynację robót wykonawców współdziałających na placu budowy,
  • kontrolę wypełniania warunków umów zawartych przez Spółkę z wykonawcami.
 2. Praca będzie wykonywana w biurze przy monitorze komputerowym oraz w terenie na placu budowy.
 3. Planowane jest, że realizacja projektu będzie wykonywana do końca I kwartału 2022r. Spółka zamierza zawrzeć umowę o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy [Dz.U. z 2018r., poz. 108] na czas realizacji projektu.
 4. Wynagrodzenie za wykonywaną pracę będzie rozliczane co miesiąc.

III.    Niezbędne wymagania

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe;
 3. Co najmniej 5 letni staż pracy;
 4. Znajomość przepisów prawa:
  - ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [Dz.U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.], 
  - ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych [Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zm.],
  - ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.],
  - ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz.U. z 2017r., poz. 2222 ze zm.], 
  - ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [Dz.U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.],
  - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.],
  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.].
 5. Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFFICE [WORD, EXCEL], programu kosztorysowego „NORMA”; AUTOCAD;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV.    Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, pracowitość, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, wysoka kultura osobista;
 2. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej;
 3. Doświadczenie zawodowe w realizacji inwestycji celu publicznego, w tym obiektów sportowych, stadionów piłkarskich, boisk piłkarskich, hal sportowych itp.

V.    Wymagania dotyczące oferty

 1. Kandydat w przedstawionej przez siebie ofercie jest zobowiązany:
  • Przekazać informacje – oświadczenie na temat swojego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania prac określonych w pkt. II. wraz z listem motywacyjnym;
  • Przedłożyć referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
  • Przedłożyć kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach oraz kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5 letni staż pracy;
  • Przedłożyć podpisane przez siebie oświadczenie o:
   -  posiadaniu obywatelstwa polskiego;
   -  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
   -   braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   -  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 992 ze zm.].
 2. CV należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. CV powinno być podpisane przez osobę upoważnioną.

VI.    Warunki pracy

 1. Umowa o pracę na czas określony;
 2. Zakład pracy nie jest przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 3. Podstawowy system czasu pracy – 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy.

VII.    Informacje dodatkowe

 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane, oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone.
 • Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.