logo_ims.png

Ogłoszenie nr 1/IMS/2019 Rozliczeniowiec - kosztorysant

INWESTYCJE MIEJSKIE                                                                            

STADION SP. Z O.O.                                                                                                 Szczecin, dn. 05.03.2019r.

 

Ogłoszenie nr 1/IMS/2019

ROZLICZENIOWIEC - KOSZTORYSANT

 

Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko:

Rozliczeniowiec - kosztorysant

w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Pracodawcą jest Spółka Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., z siedzibą

przy ul. Twardowskiego 8, 71-100 Szczecin.

 1. CV należy przekazać do dnia 15.03.2019 r. do godz. 15:30, w wersji elektronicznej – na adres

e-mail: paulina.skorska@ims.szczecin.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozliczeniowiec - kosztorysant”.

 1. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2 lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
 2. Spółka poda informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej Inwestycji Miejskich Stadion Sp. z o.o.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
 4. Zastrzega się, że Spółka Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach przedmiotowego ogłoszenia ze strony Inwestycji Miejskich Stadion Sp. z o.o. jest Pani Paulina Skórska nr tel.: 515 862 531 (w godz. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku), adres e-mail: paulina.skorska@ims.szczecin.pl

 

 1. Opis stanowiska

 

 1. Podstawowy zakres obowiązków Pracownika obejmuje w szczególności:

 

 • analiza planowanych środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania w stosunku do rzeczywistych potrzeb w bieżącym roku oraz latach przyszłych;
 • analizowanie wycen/ofert cenowych, kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót, kiedy zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub zmniejszenia zakresu umownego;
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w tym dotyczących ustalenia i uzyskania danych wyjściowych niezbędnych do zlecenia projektowania inwestycji, dookreślenia zakresu zamówienia na prace projektowe, roboty budowlane, nadzory autorskie, prace geodezyjne, geologiczne, oceny, ekspertyzy i inne opracowania niezbędne do prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji;
 • współpracę z Wydziałami/Biurami Urzędu Miasta Szczecin w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych i realizacją umów z tym związanych;
 • nadzór nad prawidłowym rozliczeniem rzeczowo-finansowym powierzonych do    nadzorowania zadań inwestycyjnych.
 • Sporządzanie kosztorysów na bazie KNR lub KNNR metodą uproszczoną lub szczegółową przy zastosowaniu nośników cenotwórczych dostępnych w publikacjach na rynku lub metodą indywidualną.
 • nadzór nad rozliczeniami umów z podwykonawcami/lub dalszymi podwykonawcami, bieżący monitoring realizacji płatności, terminowości i zgodności z zapisami umownymi.
 • analiza i weryfikacja zgodności poszczególnych pozycji TER z cenami rynkowymi,
 • kontrola rozliczeń finansowo-rzeczowych przedstawionych przez GW w aspekcie ich zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz TER,
 • kontakt z urzędami i koordynacja uzyskania odpowiednich opinii, postanowień i pozwoleń, współpraca z gestorami sieci,
 • raportowanie prac,
 • bieżącą współpracę z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów,
 • sporządzanie i weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych zarówno dla całości inwestycji jak i indywidualnie dla podmiotów współpracujących przy jej realizacji,
 • bieżącą kontrolę realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem,
 • koordynację zadań w procesie inwestycyjnym,
 • organizację oraz udział w komisjach, naradach koordynacyjnych, technicznych i innych czynnościach mających na celu prawidłowy przebieg inwestycji,
 • analizowanie wycen/ofert cenowych, kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót we wszystkich branżach budowlanych,
 • sprawdzanie wykonanej pod względem technicznym dokumentacji oraz innych prac mających związek z przygotowywaną lub realizowaną inwestycją, w tym przedmiarów robót oraz kosztorysów,
 • współpracę z nadzorem autorskim i inspektorami nadzoru innych branż w rozwiązywaniu problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
 • kontrolę wypełniania warunków umów zawartych przez Spółkę z wykonawcami.

 

 1. Praca będzie wykonywana w biurze przy monitorze komputerowym oraz w terenie na placu budowy.
 2. Planowane jest, że realizacja projektu będzie wykonywana do końca I kwartału 2022 roku. Spółka zamierza zawrzeć umowę o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy na czas określony.
 3. Wynagrodzenie za wykonywaną pracę będzie rozliczane co miesiąc.

 

 1. Niezbędne wymagania

 

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe techniczne;
 3. Co najmniej 5 letni staż pracy;
 4. Umiejętność sporządzania kosztorysów za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego typu NORMA lub pokrewnego;
 5. Znajomość przepisów prawa: ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [Dz.U. z 2016r., poz. 290, ze zm.], ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych [Dz.U. z 2015 r., poz.2164, ze zm.],; ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2017r., poz. 1875, ze zm.];
 6. Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFFICE [WORD, EXCEL, Project Menager oraz AutoCad], programu kosztorysowego „NORMA”;
 7. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

 1. Wymagania dodatkowe

 

 1. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, pracowitość, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, wysoka kultura osobista.
 2. Doświadczenie zawodowe w realizacji inwestycji celu publicznego, w tym obiektów sportowych, stadionów piłkarskich, boisk piłkarskich, hal sportowych itp.
 3. Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi;

 

 1. Wymagania dotyczące oferty

 

 1. Kandydat w przedstawionej przez siebie ofercie jest zobowiązany:
 • Przekazać informacje – oświadczenie na temat swojego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania prac określonych w pkt. II. wraz z listem motywacyjnym;
 • Przedłożyć referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
 • Kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5 letni staż pracy.
 1. CV należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. CV powinno być podpisane przez osobę upoważnioną.
 2. Oświadczenia kandydata:
 • Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie;
 • Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
 • Oświadczam, że nie byłem/am skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 992, ze zm.]

 

 1. Warunki pracy

 

 1. Umowa o pracę na 1/5 etatu na czas określony;
 2. Zakład pracy nie jest przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 3. Podstawowy system czasu pracy – 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy.
 1. Informacje dodatkowe

 

 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 • Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane, oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

 

 • Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.